IILs Grønne verdier
Innstranda-modellen
Kontakt oss
Logo Innstrandens Idrettslag

Artig - Mangfold - Utvikling - Respekt

Du er her: Om IIL / IIL-lover


Lov for IIL

§ 1     (Formål)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Laget skal være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.


§ 2     (Organisasjon)

Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nordland idrettskrets.
   
Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Idrettslaget hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av Idrettsrådet i Bodø kommune.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

Idrettslaget har ikke anledning til å operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. Familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.


§ 3     (Medlemmer)

Alle som aksepterer lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.


§ 4     (Medlemskontingent og avgifter)

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.


§ 5     (Stemmerett og valgbarhet)

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Skyldig kontingent forstås å være manglende innbetaling i forhold til den betalingsfrist som styret har satt ved utsending av kontingentkrav. Skyldig kontingent for mer enn ett år forstås slik at det kan foretas strykning etter ordinært årsmøte og når det er vedtatt kontingent for nytt driftsår. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§ 6     (Tillitsvalgtes godtgjørelse)

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.


§ 7     (Inhabilitet)

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)   når vedkommende selv er part i saken
b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller
      nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c)   når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret
      i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.


§ 8     (Straffesaker)

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).


§ 9     (Årsmøte)

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.


§ 10     (Ledelse av årsmøtet)

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.


§ 11     (Årsmøtets oppgaver)
 
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sekretæren(e) behøver ikke å være medlem i idrettslaget.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal omfatte regnskapene og budsjettene for disse, og skal følge oppsettet i Idrettens kontoplan. Dette følger av at grupper/avdelinger i et idrettslag aldri kan være egne juridiske og økonomiske selvstendige enheter, jf. § 15.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering. Minimumsinnholdet i en organisasjonsplan er oversikt over tillitsvalgte i tillegg til styret og de andre lovfestede tillitsverv.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer til arbeidsutvalget, samt gruppeledere, dersom disse ikke er valgt i egne årsmøter. Gruppene utpeker 1 varamedlem hver
  c) Styrer for de grupper som ikke er valgt i eget årsmøte
  d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9
  e) Kontrollkomite på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer
  f)  Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
  g) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

AU-medlemmene velges for 2 år. Halvparten av AU-medlemmene er på valg annethvert år. Leder skal ikke velges samme år som nestleder.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. I grupper, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.  Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.


§ 12     (Stemmegivning på årsmøtet)

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg forekommer skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 
§ 13     (Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
b) Vedtak i styret i idrettslaget.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.


Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.


§ 14     (Idrettslagets styre)

Idrettslaget ledes av og forpliktes hovedstyret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget.

Styret består av:

 • Arbeidsutvalg (AU)
 • Gruppeledere eller annen representant for de av årsmøtet opprettede grupper.


Hovedstyret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 3. Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere idrettslaget utad.


Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Arbeidsutvalget skal forberede saker for Hovedstyret, samt sikre den løpende driften av laget innenfor de vedtatte fullmakter og etablert praksis.


§ 15     (Grupper/avdelinger/komiteer)

Idrettslaget organiseres med grupper. Gruppene bestemmer selv om de ønsker å avvikle egne årsmøter. Årsberetning og regnskap skal inngå i hovedlagets årsmøtepapirer. Gruppene/avdelingene skal ledes av et eget styre som ivaretar det sportslige, økonomiske og forvaltningsmessige på en forsvarlig måte.

Lagets årsmøte bestemmer. opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

For gruppene/avdelingenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget. Grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer bl.a. at det bare er idrettslagets styre (hovedstyre der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå sponsoravtaler, evt. andre avtaler som binder idrettslaget juridisk/økonomisk.

Idrettslaget skal ha valgkomite som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget,etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.


§ 16     (Lovendring)

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringen må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 17 kan ikke endres utover basislovnormen.


§ 17 (Oppløsning)

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring (jfr. § 16)

I tilfelle oppløsning eller opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

Samarbeidspartnere

Gullpartner:

             

  Sølvpartner:


             

Bronsjepartner: