ÅRSMØTEPAPIRER 2023

Det blir årsmøte torsdag 9.februar kl. 18.00 til 21.00 i Kafeen Mørkvedhallen.

Årsmøte IU gruppa Innstranda IL

Tid: 9.februar 2023, kl. 18.00 til 21.00

Sted:  Kafe Mørkvedhallen

 

Sak 1. Godkjenne innkallinga

Vedtak:

 

Sak 2: Godkjenne sakslista

Vedtak:

 

Sak 3: Velge dirigent

 

Sak 4: Velge referent

 

Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 

Sak 6: Behandle årsberetning 2022

Vedlegg 1

Forslag til vedtak

Årsberetning tas til orientering. Evt med følgende merknader….

 

Sak 7: Behandle regnskap 2022

Vedlegg 2

Forslag til vedtak

Regnskat godkjennes. Evt med følgende merknader…….

 

Sak 8: Behandle handlingsplan 2023

Vedlegg 3

Forslag til vedtak:

Handlingsplan godkjennes. Evt med følgende merknader…

 

Sak 9: Behandle budsjett 2023

Vedlegg 4

Forslag til vedtak:

Budsjett godkjennes. Evt med følgende merknader…..

 

Sak 10: Endring navn på gruppa

‘Utviklingshemming’ er et begrep som er under diskusjon bl.a. i NFU. I idretten er det vanlig nå med bruk av begrepet ‘tilrettelagt idrett’. Styret for IU gruppa foreslår å endre navn til ‘Tilrettelagt idrett’. Dette må opp på IIL sitt årsmøte.

 

Forslag til vedtak

Årsmøtet for IU gruppa foreslår for årsmøtet i IIL at navnet på vår gruppe endres til ‘Tilrettelagt Idrett’ forkortet ‘TI gruppa’.

 

Sak 11: Behandle forslag om inndeling fotballgruppe i tre lag og styrketrening

Arne Langbakk innleder til diskusjon.

 

Sak 12: Valg av nytt styre

 

Sak 13: Oppnevning valgkomite

Forslag til vedtak:

Bjørn Vian og Arne Langbakk.

Sak 6. Årsmøte

Årsberetning 2022 IU gruppa Innstranda IL

 

Antall aktive og aktiviteter

Gruppa har 60 utøvere som deltar på fotball, svømming, boccia og teppecurlig. Etter at karantene for covid opphørte 1.februar 2022 har det vært regelmessige treninger en gang pr uke på hver av idrettene. Alle idretter har deltatt i turneringer som omtales nærmere nedenfor.

Styret

Gunn Strand Hutchinson leder

Bjørn Vian ansvarlig svømming

Anita Gangeskar ansvarlig boccia og teppecurling

Arne Langbakk ansvarlig fotball

 

Dugnad

Gruppa har deltatt i miljøpatruljen på Barnas idrettsdag. De har også solgt lodd, 100 pr deltaker. De fleste gjorde en kjempegod innsats, men noen rota bort loddark og solgte ingen lodd.

 

Svømming:

Det har vært 10 aktive svømmere siste året. Ingen nye har kommet til.

Trener: Sindre Molteberg

Leder/hjelpetrener: Bjørn Vian

Treningene er som vanlig ved Bodin videregående på mandager kl. 19.00 til 20 .30

Aktiviteter 2022:

Svømmegruppa var godt representert på Rognan i slutten av januar. Er et fint arrangement, slik at de «nest beste» også får prøvd ut konkurransesvømming.

I 2022 var landsturneringen i Bergen den 11. – 12. mars. Innstranda reiste med 4 deltakere. Vi dro hjem med 2 bronse, 2 sølv, og 1 gull. I tillegg fikk vi et historisk stafettgull på 4*50 m fri. Flott innsats av samtlige.

Vi måtte droppe svømming på Sommerturneringa da det ikke var noen påmeldte utenfra.

 

Fotball:

Vi har ca 33 aktive fordelt jevnt på funksjonsnivå B, C og D. Flere nye har kommet til i løpet av året. De trener en gang i uka i Nordlandshallen.

Det er i dag 3 trenere. Thor Lihall, Mona Skoglund og Andreas Markussen Tømmerås. Arne Langbakk har vært leder for gruppa.

I 2022 deltok vi bland annet på Landsturneringen i Kristiansand med 29 utøvere.

Det ble også arrangert en tur til Mosjøen med B og D lagene med 24 utøvere uten overnatting. Vi deltok på vår Sommerturnering i juni.

 

Boccia og teppecurling

Det har vært ca 17 innom på treningene i løpet av året.

Noen spiller bare boccia, noen bare teppecurling og noen veksler på å spille

begge deler. Røris er fremdeles fast som oppvarming.

Vi har fremdeles bare 1 trener. I høst fikk vi 2 studenter i praksis og dette hjelper

på. De kan ikke ha ansvaret så vi er fremdeles sårbare med bare 1 trener.

Vi deltok på Rognan med 10 av våre på turnering og med 6 aktive i Bardu på Fylkeslekene der.

De fleste av våre deltok på Sommerturneringa vår i juni.

 

Skyss

Vi har også i år hatt skyss for mange av deltakerne på de ulike idretter. Hadde vi ikke hatt denne muligheten kunne de ikke deltatt. Bussen har vært utleid i 20 dager. Utleiepris har vært kr 2000.- pr døgn. Svein Asphaug har vært sjåfør og tatt hånd om bussen ved å bringe den til verksted for reparasjoner, skifting av dekk mm. Tusen takk for kjempegod jobb. Administrasjonen har stått for praktiske avtaler og utsendelse regninger for utleie. Utleie har skjedd i samråd med leder IU gruppa.

 

Sosiale aktiviteter

Vårhalvåret ble avslutta med dans og festmiddag på Sommerturneringa 11.juni. Høsthalvåret hadde avslutning med julebord 16.desember.

 

Turneringer

Første turnering var på Rognan en lørdag i slutten av januar for boccia og svømming. 10 av våre aktive deltok der. Middag og dans på kvelden. Det var privatorganisert kjøring.

 

I mars deltok 4 av våre svømmere på landsstevne i Bergen.

 

I april deltok B og D laget på fotball turnering på Mosjøen med 25 spillere. Kjørte i vår buss,

+ en leid 9-seter og en privat bil.

 

Vi arrangerte Sommerturneringa 11 og 12.juni. Halsøy IL, Sandessjøen IL og Saltdal deltok i tillegg til nesten samtlige av våre. Det var ca 100 aktive i sving de to dagene. Ingen utenfra hadde meldt seg på svømming og friidrett så disse øvelsene ble ikke gjennomført. Festmiddag for nærmere 100 på kvelden lørdag og dans til Kjell Arne Hasselbergsens enmannsorkester.

 

I slutten av august var det 6 av våre aktive som deltok i Bardu på Troms og Finnmarks fylkesleder i boccia og friidrett. Svein kjørte med Innstranda buss.

 

I begynnelsen av september deltok vi med 29 spillere på Landsturnering i Bergen.

 

Avtale med Family Sport Center

Vår gruppe har avtale med Family Sport Center om å trene for kr 2500.- pr år. Leder må skrive en bekreftelse på at dere er medlemmer når dere skal inngå avtale.

 

Egenandeler

Deltakere på turneringer har betalt inntil 60% av totale kostnader for reisa dog begrenset oppad til kr. 4000.-.

 

På Sommerturnering betalte våre medlemmer kr 200,- mens medlemmer fra andre lag betalte kr. 350.-.

Det ble søkt og gitt økonomisk støtte fra Svømmeforbundet med dekning av 50% av utgiftene på deltakelse landsstevne i svømming. Fotballforbundet har ikke noen støtte for deltakelse landsturnering.

 

Sak 8 Årsmøte 

 

Handlingsplan 2023, IU gruppa Innstranda IL

 

Idretter, treninger, trenere

De samme idretter som forrige år fotball, svømming boccia og teppecurling. Vi trenger en trener til på teppecurling, fotball og svømming. Det annonseres i avis og slås opp på Nord Universitet.

 

Svømming har trening mandager, fotball tirsdager og boccia/teppecurling onsdager. Fotball fikk endret treningstid fra torsdag til tirsdager og har nå fått samme dag som håndball. For de som deltar på begge er dette uheldig. Grunnen til at vi skiftet var ønske fra trenere på fotball og sjåfør.

 

Planer for deltakelse på turneringer

Første blir for boccia og svømming på Rognan i februar. Dato ikke satt.

 

11 og 12 mars er det landsstevne for svømmere i Ålesund. Her deltar vi.

 

Vi arrangerer vår Sommerturnering 10 og 11. juni i år med øvelser i fotball, boccia, teppecurling, friidrett og svømming.

 

Om det blir Fylkesleker i Troms deltar vi i Bardu etter sommeren på boccia. Dersom de legger inn andre øvelser også deltar vi på disse.

 

Dersom det blir etablert Nordlandsserie i boccia og teppecurling har vi som mål å delta på flest mulig.

 

Vi er tekniske arrangører av teppecurling 1.april i forbindelse med Barents Winter Games. Turneringen blir på Bankgata skole.

 

Etter møte i starten av februar vil det bli avklart hvilke turneringer i fotball som blir i Nordland utenom vår egen. Målsetting er å delta på flest mulig av disse slik at Nordlandsserien kommer opp og går.

 

Delta på landsturnering fotball i Lillehammer 8-10.september.

 

Egenandeler

Som forrige år med inntil 60 % av totale kostnader begrenset oppad til kr. 4000.-

 

De som tar buss betaler kr. 250.- hvert halvår for hver av idrettene de benytter buss på. Ledsagere betaler ikke.

 

På Sommerturneringa betaler våre aktive en egenandel på kr. 150.-. Andre lag betaler kr. 300.- pr deltaker.

 

Sosiale aktiviteter

Festmiddag og dans 10.juni i forbindelse med vår Sommerturnering. Sommerferie for trening etter dette.

Julebord fredag 15.desember. Juleferie for trening etter julebord.

 

Avtale med Family Sport Center

Vår gruppe har avtale med Family Sport Center om å trene for kr 2500.- pr år. Leder må skrive en bekreftelse på at dere er medlemmer når dere skal inngå avtale.

 

Dugnad

Delta som miljøpatrulje på barnas idrettsdag og selge lodd.

 

Lage brosjyre

Lage brosjyre som deles ut på ungdoms- og videregående skoler til høsten med info om våre aktiviteter.