Hva gjør de ulike rollene i styret/sportskomité

Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig er en egen funksjon i styret i Håndballgruppa men holder sportskomite løpende orientert.

 1. Mottar info fra og samarbeider med lagenes Lagleder/oppmann om medlemsliste i det enkelte lag.
 2. Gir informasjon til (laglister) og samarbeider med Lisensansvarlig om lisenspliktige spillere. Lister for nye lisensspillere sendes over til Lisensansvarlig når regionserien starter for J/G12.
 3. Gi samlet oversikt over medlemmene i IIL Håndball til IIL Administrasjon/ Økonomi. Disse listene danner grunnlag for utsendelse av medlemskontingenter og treningsavgift. I tillegg danner de grunnlag for fordeling av tippemidler og momskompensasjon som tildeles Håndballgruppa.
 4. Bistå lagene med rekruttering av spillere samt kontakte spillere som blir borte fra trening. ( Hvorfor/ kan vi gjøre treningen annerledes/bedre) Mange ganger kan det å ringe til spiller/foreldre være nok til at de kommer tilbake til trening igjen.

Kasserer

Egen funksjon i styret i Håndballgruppa

 1. Utarbeider budsjett for håndballgruppa i samarbeid med IIL’s økonomiansvarlig (Bjørn Pettersen).
 2. Godkjenner/avslår innkommende fakturaer og sender disse til Økonomiansvarlig
 3. Gjør regelmessige avstemminger og holder styret oppdatert om den økonomiske situasjon slik at de er i stand til å fatte vedtak om økonomi på best mulig grunnlag.

Huskeregler om pengeflyt inntekt:

 1. Dugnad på Innstranda Sommerfestival tilfaller lag som deltar .
 2. Dugnad fra Barnas idrettsdag tilfaller de lag som deltar på denne dugnaden og settes inn på de respektive lagskontoer.
 3. Felles dugnad mellom lagene og Håndballgruppa fordeles mellom gruppekonto og lagene etter en viss fordelingsnøkkel (Eksempevis 1/2 til Håndballgruppa og 1/2 til lagene) Inntekten til lagene fordeles etter antall medlemmer i de forskjellige lag. Et godt eksempel på denne typen dugnad er toalettpapirdugnad.
 4. Ved rene lagdugnader settes beløpet i sin helhet inn på det respektive lags lagkonto. Dette kan være kafesalg, flaskeinnsamling, forskjellige dugnader som det enkelte lag tar på seg.
 5. Egenandeler til reise, overnatting, kost og andre utgifter i forbindelse med spill i Regionserien og Cupspill/turneringer settes direkte inn på lagkontoen til det respektive lag.

Utgifter:

 1. Gruppekonto dekker utgifter til halleie, Klubbkontigent NHF, deltakeravgift Nordnorgeserien, deltakeravgift bedriftserie, kampdrakter, materiell, kurs og div. utgifter til trenere og dommerregninger. I tillegg kommer pliktige gebyrer etc til NHF.

Sports-/arrangmentskomité

Utarbeider sportsplan og iverksetter sport og arrangements arbeidet i håndballgruppa.

Utfører dag til dag felles oppgaver som lagene ikke kan gjøre hver for seg og støtter Iverksetter arrangementer som seriespilldager og turneringer.

Dommerkontakt 

 1. Legge til rett for kurs og utvikling
 2. Etablere fadderordning for yngre dommere
 3. dommerkontakt skal være til stede på kamper hvor de ferske dommerne våre dømmer
 4. Alle dommer som dømmer i Nordnorge serien får dommer skjorte men må kjøpe shorts selv
 5. Inspirere dommere til å dømme i turneringer
 6. Aktive dommere må meldes inn i TA innen 30 april hvert år

Ved sesongstart:

 1. Kontakt alle dommere i klubben og få bekreftet at de er tilgjengelig for å dømme kamper.
 2. Send dommerliste til Lisensanvarlig som da sjekker lisenslista og setter lisensen til også å gjelde dommer.

Halleieansvarlig

 1. Innhenter behov for treningstid i haller og gymsaler fra lagene samt rekrutteringsansvarlig
 2. Utarbeider oversikt og søker om treningstid i haller og gymsaler til Bodø Idrettsråd/Bodø Kommune innen fristen 15 mai hvert år.
 3. Når tildeling av timer kommer fordeles timene i samråd med lagene.
 4. Omprioriterer timer når hallene er utleide til eksamen etc. slik at treningsarbeidet blir minst mulig skadelidende.
 5. Bestiller hall ved påmelding til serie (før 1 mai)for et visst antall helger gjennom seriesesongen og gir datoene til Sone Salten slik at seierkamphelger blir fordelt på disse. Når terminlista foreligger avbestilles de tider som ikke vil bli brukt.

Terminlisteansvarlig

 1. Koordinerer terminlisteforslaget som legges ut fra NHF og omberammer kamper innen frist.
 2. Deltar ved Terminlistemøter i håndballgruppa og i Sone Salten
 3. Setter opp kamptidspunkter ved egne arrangementer
 4. Utfører omberamming av kamper ved behov

Lisensansvarlig

Lisensansvarlig er en egen funksjon som sorterer under styret i Håndballgruppa.

 1. Samarbeide med og motta informasjon fra Håndballgruppas medlemsansvarlig for å holde oversikt over klubbens lisenspliktige spillere og dommere.
 2. Legger inn nye lisenspliktige spillere og dommere i SportsAdmin (SA) og passer på at disse er gyldige. Lisensplikt inntrer ved nyttår for J/G 12 . Husk at det nå uføres elektronisk lisenskontroll. Hvis spillere og dommere deltar uten gyldig lisens kan klubben bli ilagt gebyr. Det samme gjelder dommere.
 3. Samarbeide med andre håndballklubber i forbindelse med overgang til/fra andre klubber i forhold til gjeldende lisensreglement og godkjenne disse i SA.
 4. Samarbeide med andre håndballklubber i forbindelse med utlån av spillere mellom klubbene til seriespill og påse at lisensreglementet er fulgt.
 5. Gi informasjon/lisenslister til Lagledere/Oppmenn om gjeldende regler i forbindelse med lisenser.
 6. Gi informasjon om Lisenser til spillere og foresatte om lisensplikt og veilede disse til å få en godkjent lisens via MinIdrett. 

Materialforvaltere

Materialforvaltere er en egen funksjon som sorterer under styret i håndballgruppa.

 • Materialforvalter Ungdom/Senior
 • Materialforvalter Barn 
 1. Holder oversikt over klubbens fellesutstyr. Mesteparten av utstyret befinner seg i egen bod i Mørkvedhallen.
 2. Alle større innkjøp utover mindre forbruksmateriell må godkjennes av Håndballgruppas styre.
 3. Etter oppstart av sesongen leveres utstyrsbehov fra hvert lag til materialforvalter som gir en samlet oversikt til styret. Innkjøp gjøres mest mulig hos samarbeidspartner til klubben. For tiden er dette Sport Norge hvor vi får 20% ved innkjøp 25% på Nike som vi får på faktura samt 4% på egen konto til klubben som vi kan ta ut utstyr for.
 4. Ved innkjøp av lagutstyr eller fellesutstyr gjøres dette i samarbeid med daglig leder/ Økonomiansvarlig i Innstrandens IL. 
 5. Anskaffelse og distribusjon av klister/klisterfjerner, førstehjelpsutstyr isposer, tape og annet forbruksmateriell. (IIL Handball har egen konto hos Norengros som gir oss gode rabatter på slikt utstyr)
 6. Hjelper trenere/oppmann med førstehjelpskoffert/bag ved sesongstart og supplement gjennom sesongen.

Følg Innstranda Håndball på Facebook

Innstranda IL Håndball

Under menyvalget "Grupper" finner du undergrupper for hvert av lagene våre. Be om å bli medlem.

Relaterte artikler