w

Lagsinstruks for alle lag

14.06.201822:17 Gunn Kristin Hanssen Ringdal

Lagsinstruks

 

Styret har etter pålegg fra HS-IIL Innført følgende bestemmelser for hvert lag (2016):

Lagsorganisering:

  1. Hvert lag skal ha en administrativ lagleder: Oppmann/mor (evt flere hjelpere)
  2. Hvert lag skal ha en kasserer med konto gitt av IIL/Økonomi
  3. Sanitet/førstehjelp: Hvert lag skal ved kamp alltid ha førstehjelpskoffert/bag tilgjengelig rikelig utstyrt for akutte idrettsskader og generell førstehjelp. Ved trening skal denne være tilgjengelig i umiddelbar nærhet.

Det anbefales ved kamp å ha en sanitetsperson på lederbenk som tar seg av spillere som trenger tilsyn.

 

Trener(e) (evt. Trenergruppe med en ansvarlig trener)

Denne har sammen med hjelpetrenere har full autoritet over hvordan treningene utføres ut fra sportsplan (Håndballgruppa er av IIL Hovedstyre pålagt å utarbeide en sportsplan og forslag til denne er under utarbeidelse).

Oppmann

Har egen instruks. Denne kan deles med flere for også å kunne ivareta foreldrekontakts oppgaver. Oppmann 1 har delegert ansvar fra styret til å kunne hefte IIL økonomisk som f.eks ved påmelding til cup/turneringer.

 

Lagskasserer:

  1. Utarbeider et enkelt budsjett for laget i samarbeid med Oppmann/mor og Trene(e). Denne forelegges lagets foreldre og sendes til Kasserer i Håndballgruppa.
  2. Disponerer egen lagskonto sammen med økonomiansvarlig i IIL og foretar betalinger av utgifter som bare berører laget. Dette gjelder i hovedsak påmeldingsavgift til cup, reiseutgifter og utgifter til overnatting, kost og andre utgifter i forbindelse med spill i Regionserien og Cupspill/turneringer. I tillegg kommer overtrekks drakter samt diverse sosiale tiltak. Samtlige utbetalinger fra konto skal sendes som kopi til IIL/Økonomi e-post bjørn.pettersen@iil.no
  3. Kontrollerer at dugnadsinntekter og egenandeler fra spillere kommer inn på konto.

 

SØKNAD OM POLITIATTEST:

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf